ETICKÝ KÓD

Etický kód

Mimo skupinu ATALIAN musí zaměstnanci provádět své transakce v souladu s etickými zásadami. Odpovědný přístup přináší pozitivní výsledky a současně podpoří příkladné jednání a převzetí odpovědnosti v rámci činnosti skupiny ATALIAN.

 

 • 1. Trvalé vztahy se zákazníky, dodavateli a subdodavateli
   
 • 1,1. Obecné zásady transparentnosti a férového jednání
   

Odmítejte jakoukoliv formu korupce
 

ATALIAN potírá korupci ve všech svých obchodních vztazích se svými partnery a bojuje proti:

 • Vydírání
 • Odměnám za nadržování
 • Poskytnuté i přijaté nezasloužené výhody
 • Veškeré nepatřičné provedené platby nebo přijetí takových plateb při provádění operací v rámci Skupiny

Zajistěte spolehlivost finančních informací
 

ATALIAN se zavazuje pravdivě a transparentně zaznamenávat své finanční transakce v účetnictví, které bude poskytnuto rozhodovacím orgánům, auditorům a zástupcům zaměstnanců.
 

Střety zájmů
 

Zaměstnanci ATALIAN se musí vyvarovat jakýchkoli situací, z nichž by mohl vyplynout konflikt mezi jejich osobními zájmy, zájmy jejich rodinných příslušníků a zájmy Skupiny.

Zaměstnanci ATALIAN se musí vyvarovat jakýchkoli zájmů, investic či jiných závazků vůči obchodní činnosti dodavatele, zákazníka, konkurenta nebo poskytovatele poradenských služeb společnosti ATALIAN, pokud je pravděpodobné, že by tyto zájmy nebo investice ovlivnily obchodní vztahy ustavené jménem společnosti ATALIAN.
 

1.2 Loajalita zákazníků
 

V rámci setrvalého zájmu o kvalitu a v nejlepším zájmu klienta se společnost ATALIAN zavazuje dodržovat:

 • Pravidla hospodářské soutěže: eliminovat jakékoli postupy, které brání hospodářské soutěži, jako jsou kartely nebo zneužití dominantního postavení.
 • Pravidla obchodního práva: všichni prodejci a poskytovatelé služeb jsou vybíráni a je s nimi jednáno objektivně a nestranně v kontextu transparentních obchodních praktik.

Zaměstnanci ATALIAN jsou povinni:

 • Jednat čestně a spravedlivě se všemi zákazníky bez ohledu na objem jejich obchodu a vždy jednat v dobré víře.
 • Zavázat se poskytovat zákazníkům výrobky a služby, které splňují jejich požadavky na kvalitu.
 • Uvádět přesné informace o produktech a službách v rámci jejich propagace, ve veřejných prohlášeních a obchodních nabídkách.
 • Nesdělovat nikdy důvěrné informace nezúčastněným osobám.

1.3 Spravedlivost vůči dodavatelům a subdodavatelům
 

Dodavatelé a subdodavatelé musí působit v souladu s hodnotami Skupiny. Tito hrají významnou roli ve spokojenosti zákazníků. ATALIAN musí s dodavateli a subdodavateli udržovat trvalé vztahy, uctivé a ukotvené v procesu transparentnosti a upřímnosti.
 

Společnost ATALIAN předchází vzniku závislosti vůči dodavatelům a subdodavatelům volbou vhodných alternativ.
 

ATALIAN se zavazuje v zájmu ochrany svých obchodních zájmů provádět zadávání zakázek na zboží a služby na základě kritérií: ceny, kvality, výkonu, dodávky a významu ve vztahu k potřebám.

2. Společenská odpovědnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí
 

2.1 Směrem ke komunitám
 

ATALIAN jedná jako zodpovědná a soudržná společnost a zavázala se k následujícímu:

 • Podpora rozvoje místní ekonomiky zachováním zaměstnanosti. V rámci své obchodní činnosti společnost ATALIAN nabízí mnoho pracovních příležitostí v různých odvětvích.
 • Podpora zapojení zaměstnanců do společensky zodpovědného přístupu nebo dokonce dobrovolné činnosti a zapojení do místního života.
 • Chovat se v souladu se zásadami řádného občana.

2.2 Směrem k životnímu prostředí

ATALIAN integroval environmentální rozměr do své strategie a kultury již před mnoha lety v rámci svého závazku vůči udržitelnému rozvoji.
 

ATALIAN kromě denního naplňování standardu ISO 26000 provádí také certifikovaný environmentální management ISO 14001. Chování společnosti v otázkách ochrany životního prostředí se odráží zejména v kontinuálním monitorování technologií s cílem poskytovat svým zákazníkům produkty a služby s nízkým dopadem na životní prostředí.
 

V tomto smyslu se ATALIAN zavázal dodržovat předpisy a chovat se šetrněji vůči životnímu prostředí, zejména v souvislosti se změnou klimatu.
 

V roce 2012 bylo Skupinou provedeno "Regulační posouzení skleníkových plynů". Byly zaznamenány přímé emise skleníkových plynů v rámci různých činností firmy, což vedlo k realizaci akčního plánu k jejich snížení. V případě divize Úklid bylo toto hodnocení emisí skleníkových plynů (GHC) provedeno metodou «Carbon Footprint» (Uhlíková stopa) společnosti ADEME, která zároveň započítává nepřímé emise.

 

Rychlá poptávka

Sekretariát: +420 326 706 811
Infolinka: +420 722 365 365

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace